ترک متادون

,

2018-01-19T18:33:33+03:30

دارو درمانی ترک متادون : در سالهای اخیر موارد زیادی از اعتیاد به متادون غیر قانونی مشاهده می شود که ناشی از تولید زیرزمینی متادون ناخالص و عرضه پنهانی آن در مکانهای غیر مجاز می باشد. ترک مصرف متادون تقلبی نیاز به دارو درمانی دارد که نوع دارو و دوز [...]